Canal de denúncies

Càritas Diocesana de Barcelona es regeix pel Codi General de Conducta, format pel Reglament Intern de Seguretat, regulador del tractament de la Informació, que va ser aprovat pel consell de Càritas l’any 2016 i el Pla de prevenció d’infraccions i delictes, aprovat l’any 2018. El Codi General de Conducta estableix els criteris d’actuació que han de ser observats per tots els implicats en el desenvolupament de l’activitat professional de Càritas. El seu principal objectiu és fomentar l’ètica i la responsabilitat en l’exercici de l’activitat a l’entitat.

El canal de denúncies s’ha creat per a poder complir amb els preceptes del Codi General de Conducta en matèria de tractament de la informació i de prevenció d’infraccions i delictes. Aquesta eina possibilita que qualsevol persona pugui comunicar qualsevol incidència, o denunciar aquells fets o comportaments que, atenent el seu criteri, infringeixen el Codi General de Conducta, o bé, considerin que resulten irregulars, il·lícits o delictius.

Aquest canal està gestionat per un despatx d’advocats extern a l’entitat, CIPDI, que donarà tràmit a totes les denúncies que es facin a través del mateix garantint així la confidencialitat del denunciant.